យូអេនមីស្ប៉ាផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ន [TEMPORARY SHOP CLOSURE ADVISORY]

? យូអេនមីស្ប៉ាផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្ន

ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងការចូលរួមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីត១៩ (Covid19) យ់ើងខ្ញុំនឹងបិទផ្នាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ឬជូនដំណឹងបន្ថែម។

សូមតាមដានគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានបើកឡើងវិញ។

យើងខ្ញុំទាំងអស់់គ្នា ទន្ទឹងរង់ចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកនាពេលខាងមុខ។ ដើម្បីសុវត្ថិភាព សូមចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
?ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 096 855 55 79 / 016 21 97 98 / 077 956 888 / 015 55 2222 / www.unme-spa.com
————————–
[TEMPORARY SHOP CLOSURE ADVISORY]
For everyone’s safety and in support of the government directives to help prevent the spread of COVID-19, we are temporarily closing our U&ME SPA all outlets, starting April 01, 2020, until April 30, 2020, or further notice.

Please check our website or social media page for update information.

We looking forward to serving you in the future notice. For our customers and employees safety, let protect together by following the Ministry of Health instruction.

?More information: 096 855 55 79 / 016 21 97 98 / 077 956 888 / 015 55 2222 / www.unme-spa.com
#UnMeSpaTemporaryClosed #PreventTheSpreadofCovid19

Daily open
Monday - sunday
8_00am - 23_00pm (2)